تاريخ : سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 | 9:27 AM | نویسنده : المطیع لله

اذکار مهم برای برآورده شدن حاجات و برطرف شدن مشکلات . 

 ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 | 9:26 AM | نویسنده : المطیع لله

خواص آیات اسم اعظم "

 

هر که خواهد ، تسخیر قلوب سلاطین و رؤسا کند و تمام خلایق مطیع او گردند و هر چه بگوید هیچ کس از قول او تجاوز ننماید و مقبول قلوب گردد و صفای ظاهر و باطن او به مرتبه ای رسد که ، هرکه را چشم بر وی افتد ، مُحِبّ وی شود ، و از علم باطنی ، خدای تعالی او را کرامت فرماید ، و از این جهان ، او را با کمال معرفت بیرون برد ، باید بعد از هر نماز یکبار بخواند ، به شرطی که چون نماز تمام کند ، همچنان متوجه قبله و بر روی سجاده بخواند و در راه نخواند و بی نماز و بی طهارت نخواند و با خشوع و خضوع و با آرامش و درست بخواند ، تا مرادات دینی و دنیوی او حاصل گردد . و حصول مقصد کلی ، در قرائت این آیات است .

 

حضرت رسول فرمودند : « هر که در عمر خود این آیات را یکبار بخواند ، چنان بود که تمام  قرآن را یاد گرفته و خوانده و آمرزیده شود از جمیع گناهان ، اگر چه به عدد ریگ بیابان و قطره های باران و برگهای درختان بوده است و اگر به اعتقاد درست بخواند سیئات او را به حسنات تبدیل میکند . رسول اکرم  ص فرموده : هرکه آرزوی حفظ دارد و میخواهد حافظه اش قوی شود روز پنج شنبه روزه دارد و این آیات بر کاسه چینی نویسد و به آب باران یا آب چشمه بشوید و روزه را به آن آب بگشاید چنان شود که هر چه بشنود یاد گیرد و اگر کسی را سِحر کرده باشند یا زبانش را بسته باشند از این آب بخورد ، دفع سحر و جادو گردد .

 

و اگر کسی این آیتها را بنویسد و با خود دارد ، از بلاهای گوناگون ایمن شود و بر دشمنان پیروز گردد . و در نظر افراد شریف و با شخصیت ، شیرین شود و هر که او را ببیند دوستش دارد

 

اگر کسی قولنج کرده باشد یا دردی که درمان ندارد و اطبا و پزشکان  ندانند  روز جمعه  پیش از صبح ، این آیات را به مشک و زعفران ، بر ظرف چینی نویسد و هر که ورد کند و بعد از نماز بامداد یک بار بخواند از هر بلائی ایمن شود و دائم خوشوقت و خوشحال باشد و بزرگان روزگار ، مطیع او شوند و خداوند هفتاد فرشته بفرستد که آن روز تا شب وی را نگاه دارند از بلیات و نکبات و آفات و ملالت وپریشانی و جمله بلاها از وی دفع گردانند.

 

و هر که قرض بسیار بود و در کار خود فرومانده و متحیر شود ، این آیتها را چهل و یک بار بعد از نماز جمعه به جهت گشایش بخواند به مراد و مقصود خود واصل شود . و اگر کسی خواهد که اکابر و سلاطین را مطیع خود گرداند باید که روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه ، روزه دارد و هر روز غسل کند و این آیات را در این ایام ، هزار و یکبار بخواند در خلوت ، و بخور سوزد ، روز چهارم او صاحب دلی سلیم و قلبی مستقیم میشود و پادشاهان و بزرگان مطیع او شوند و برقوم مسلط شود و هیچ کس از سخن او تجاوز ننماید . دعوت این آیات ، مناسب کسانی است که میخواهند ملکی را ضبط کنند و حاکم و رئیس جایی شوند ، به دعوت یعنی خواندن این آیات مداومت نمایند .

و اگر این آیات را به مشک و زعفران و گلاب ، بر پوست گربه سیاه نویسد ، وقتی که قمر در تحت الشعاع نباشد و به تاج نهد و تاج را بر سر نهد ، هر کجا که رود ، هیچ کس او را نبیند مادام که آن تاج  بر سر او باشد . مخفی بماند .

 


برچسب‌ها: آیات اسم اعظم

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سی و یکم مرداد 1391 | 9:22 AM | نویسنده : المطیع لله

این دعا برای همه کسانی که مشکل دارند چه مادی و چه معنوی - برای قرض داران - برای مستاجران - برای دختران و پسران بی همسر - برای مردان و زنان بی همسر - برای بیکاران - برای دانش اموزان و دانشجویانی که در درسها مشکل دارند - برای مهر و محبت - برای بیماران

شما فقط مدتی به آن مداومت کنید اثرات حیرت انگیر آن را در زندگی خود خواهید دید...

ادامه مطلب